Inštalácia

Inštalácia vykurovacej fólie je veľmi jednoduchá, avšak má niekoľko základných zásad, ktoré sa musia dodržiavať:

1) Zaobchádzajte s vykurovacou fóliou maximálne opatrne a zabráňte akémukoľvek mechanickému poškodeniu, mohlo by to spôsobiť jej nefunkčnosť.

2) Vždy ukladajte termoizolačnú fóliu na povrch bez nečistôt a iných ostrých predmetov

3) Dbajte na bezpečnosť práce pri inštalácii fólie

4) Po pripojení vodičov dajte veľký dôraz na dôkladnú izoláciu pripojenia k fólii

5) Veľkú pozornosť zachovajte tiež pri zapájaní vodičov do termostatu

6) Pri prepojení vykurovacej fólie a termostatu musí prúd odpovedať maximálnej hodnote uvedenej pre termostat /väčšinou 16A*/ Ak je hodnota prúdu vyššia je potrebné termostat napájať cez stýkač odpovedajúcej hodnoty. *

 

* Pre dvadsaťjeden štvorcových metrov fólie s výkonom 140W/m2


Postup inštalácie vykurovacej fólie:

1. Príprava pracoviska

Podlahu zbavte dôkladne všetkých nečistôt. Pred uložením fólie musí byť dokonale suchá a zbavená prachu.


2. Uloženie izolácie

Rozložte izoláciu tak, aby vyčnievala spod fólie o min. 5cm, na strane kde budú vedené káble o 10cm. (Na fixáciu k podkladu použite obojstrannú pásku alebo lepidlo v spreji. Spojte izolačné pásy tak, aby ste zabránili ich vzájomnému posunutiu.) Plochy okolo pokryte bežnou izoláciou pod plávajúcu podlahu.


3. Rozprestrenie fólie

Vyrolujte vyhrievaciu fóliu - pokladá sa medenými pásmi dole. Upravte poziciu tak, aby ste dosiahli najoptimálnejšie pokrytie podlahy a čiastočne ju zafixujte páskou, aby ste zabránili jej posunutiu.  Nešliapte po fólií!

 


4. Pripojenie káblov

B. Pájkovaním

Spolahlivejší spôsob pripojenia je pripojenie pájkovaním. Preložte koniec fólie aby bola medená zbernice navrchu, podložte si miesto spájkovania podložkou. Pripojte kábel pájkou priamo na medenú zbernicu tak že predtým odpálite pájkovačkou vrchú PE fóliu. Dbajte o dostatočné prehriatie spájaného materiálu!

 

A. Konektormi

Menej   odporúčaný   spôsob.   Odstráňte   izoláciu   z   káblu   ktorý   bude   pripojený   kunkonektoru (svorke). Vsuňte kábel do úchytovej sekcie svorky a zalisujte ho. Ohnitenkáble tak, ako je zobrazené na obrázkoch. Zalisujte svorku na medenú prípojnicu.


5. Zaizolovanie pripojení káblov

Zaizolujte miesta pripojenia káblov nalepením butylovej pásky na obidve strany káblového spoja tak, ako je zobrazené na obrázkoch.


6. Izolacia opačného konca medenej prípojnice

Prelepte izolačnú pásku cez odstrihnutý koniec každej zo zberníc na opačnom konci pásov fólií oproti elektrickému konektoru.


7. Podlahový senzor

Umiestnite senzor doprostred uhlíkových pásov  - vyrežte do izolačného podkladu  otvor o veľkosti 4x4 cm, ak treba vysekajte niekoľko mm do podlahy pre senzor,  otvor prelepte páskou. Na pásku nad vysekanú jamku nalepte senzor lepiacou páskou. Kábel senzora vyveďte k stene pod termostatom zárezom do izolácie a prelepte ho lepiacou páskou. K termostatu priveďte kábel senzora cez pripravenú inštalačnú rúrku.

 


8. Usporiadanie káblova zakrytie PE fóliou

Vyrežte časť izolačnej podložky pod butylovou páskou a vzniknutú dieru prelepte, aby ste zabránili prieniku vlhkosti. Na káble vyrezávajte do do izolácie zárezy a káble do nich pozatláčajte. Prelepte ich lepiacou páskou. V mieste križovania káblov vyrežte do izolačnej podložky štvorec primeranej veľkosti tak, aby križujúce sa káble nevytváraly nerovnosť. Vyrezanú časť prekryjte páskou, kábel položte na pôvodné miesto nad vyrezaným štvorcom a miesto opäť prelepte páskou. Infrafóliu nakoniec zakryte polyetylénovou fóliou a všetky spoje prelepte dôkladne lepiacou páskou.


9. Príprava pre termostat

Inštalačnú krabicu pre termostat je treba umiestniť do steny vo výške 1,5m. Do krabice vedú silové kábla od rozvádzača. Od krabice dolu k podlahe musí viesť inštalačná rúrka ktorá vyústi k podlahe. Káble od fólie sa vytiahnu cez inštalačnú rúrku k termostatu.

10. Kontrola elektrického zapojenia.

Je potrebné skontrolovať správnosť a kvalitu zapojeni zmeraním odporu a porovnaním nameranej hodnoty s vypočítanou ohmickou hodnotou.